Privacy Policy

Ruby Rose, gevestigd aan Korte Jansstraat 23 te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Korte Jansstraat 23

3512 GM Utrecht

+31 (0) 30 202 8084

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ruby Rose verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via seeyou@rubyrose-utrecht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ruby Rose verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Ruby Rose volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ruby Rose neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ruby Rose bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ruby Rose verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Resengo – Wij maken gebruik van© Resengo® Reservation Solutions als hoofdsysteem voor het beheer van onze reserveringsgegevens. 
Resengo zal je persoonsgegevens op geen enkele manier gebruiken voor commerciële of andere doeleinden zonder jouw duidelijke toestemming, welke je enkel kan geven op het Resengo-platform zelf. Door te reserveren bij ons geef je hiervoor dus nooit expliciet de toestemming. Wanneer je reserveert zal er een passief profiel voor je gecreëerd worden op het Resengo-platform. Dit is om een matching te kunnen uitvoeren met de reeds bestaande profielen in de databank op basis van email-adres. Hiermee worden dubbele registraties voorkomen en worden je persoonlijke reserveringen op je eigen naam gegroepeerd. Indien je jouw reservering niet voltooit, wordt je email-adres tijdelijk opgeslagen om je de mogelijkheid te geven de reservering alsnog af te werken. Op dat moment wordt jouw email-adres enkel binnen het Resengo-platform opgeslagen en dus ook niet gecommuniceerd naar ons. Wanneer je jouw gegevens aan ons telefonisch doorgeeft zullen wij deze manueel in het Resengo-platform invoeren en zal er eveneens een matching gedaan worden op basis van email, de combinatie van achternaam en geboortedatum (indien je deze hebt doorgegeven) of mobiel telefoonnummer. Wanneer je in de reserveringsflow gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om vrienden uit te nodigen, zal er eerst gevraagd worden om je passief profiel te activeren op het Resengo-platform conform het aldaar geldende privacy beleid. Resengo geeft nooit persoonsgegevens door aan derden met commerciële bedoelingen. Resengo doet niet aan direct marketing (commerciële mailingen ev. op basis van profiling) met jouw persoonsgegevens zonder dat je hiervoor expliciet toestemming geeft. Je kan deze toestemming ook steeds weer herroepen indien je deze eens gegeven hebt.

Gifty – De (online) verkoop van cadeaubonnen hebben wij uitbesteed aan Gifty B.V. Gifty vraagt om je e-mailadres indien je de cadeaubon per mail wenst te ontvangen en om je de factuur en orderbevestiging per mail toe te sturen. Gifty vraagt om je postadres indien je de cadeaubon per post wenst te ontvangen. Gifty heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. De gehele privacyverklaring van Gifty kun je lezen op https://gifty.nl/.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ruby Rose gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ruby Rose gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar seeyou@rubyrose-utrecht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ruby Rose zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Ruby Rose wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ruby Rose neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via seeyou@rubyrose-utrecht.nl